Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 365 Eventi | Kookworkshops

Reservering en betaling
1. Alle offertes voor een maatwerkopdracht zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
2. De inschrijving voor een cursus of een maatwerk (workshop) is pas bindend als de aanmelding door ons schriftelijk of per e-mail bevestigd is.
3. Voor een cursus geldt een minimaal aantal deelnemers van 8 personen.
4. Het in het inschrijfformulier genoemde aantal gasten of deelnemers is bindend. Voor een cursus geldt een maximaal aantal deelnemers van 16 personen.
5. Voor particulieren hanteren wij een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Voor bedrijven geldt in de regel dat vanaf een bedrag van € 500,- een aanbetaling volgt van 50% van het totaal bedrag binnen 5 dagen na factuurdatum. Het resterende bedrag dient uiterlijk 5 dagen na datum activiteit betaald te zijn. Alle betaling geschieden giraal. Het is niet mogelijk ter plekke te betalen met uw pinpas of creditcard.
6. Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW, zakelijk maatwerk (bedrijven) is excl. BTW.
7. Het cursusaanbod is voor particulier geïnteresseerden, voor zakelijk geïnteresseerden is er apart maatwerk.
8. Prijswijziging voorbehouden.

Overmacht en annulering
1. Wij behouden ons het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande kookles of workshop niet door te laten gaan. We zullen dit uiterlijk 48 uur van te voren aan de cursisten doorgeven. Het eventuele reeds betaalde cursusgeld ontvangt u dan retour.
2. Indien bepaalde producten van het voor afgesproken menu niet voorradig zijn behoud 365 Eventi zich het recht om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.
3. Wanneer u zich als particulier heeft ingeschreven voor een cursus geldt in de regel dat bij afmelding U voor een plaatsvervanger zorgt.
4. Voor een maatwerk (workshop) opdracht zijn de annuleringskosten binnen 10 dagen ten allen tijden 75%.
5. Indien door omstandigheden de geplande locatie niet beschikbaar is, zorgen voor wij een alternatief.

Aansprakelijkheid
1. 365 Eventi is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel ten gevolge van deelname aan eerder genoemde arrangementen.
2. 365 Eventi is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.
3. 365 Eventi is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.
4. Bij het  bevestigen van de opdracht en deelname ervan zijn de gasten ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het nuttigen van de gerechten en dieet wensen die ze volgen.

Algemene huisregels
1. Van de cursisten verwachten wij dat tijdens de kookles of workshop de werkruimte opgeruimd wordt gehouden.
2. Wij verzoeken u binnen in het gebouw niet te roken.

Algemene voorwaarden 365 Eventi | Catering

1. Ons kantoor is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.30 uur.
2. Bestellingen dienen uiterlijk zeven dagen voor de uitvoerdatum te worden doorgegeven.
3. Bestel echter tijdig, want vol is vol.
4. Genoemde prijzen zijn gebaseerd op een minimale afname voor 20 personen tenzij anders vermeld. Bij kleinere afname berekenen wij een toeslag.
5. Leveren en retourneren van uw bestelling in overleg. Voor het transport van goederen en diensten worden kosten in rekening gebracht, afhankelijk van volume en kilometrage.
6. De locatie dient gemakkelijk bereikbaar te zijn voor het afleveren en ophalen van de producten en goederen.
7. Betaling: uitsluitend per bank tenzij vooraf anders overeengekomen.
8. Alle prijzen van de buffetten zijn exclusief 6% BTW.
9. Schade, verlies of diefstal van goederen dient meteen aan 365 Eventi te worden gemeld. De vervangingswaarde van het betreffende goed wordt in rekening gebracht.
10. Op alle leveringen en diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca Nederland (UVH) van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Zuid Limburg
(zie www.horeca.org)

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

Reservering en betaling
1. Alle offertes voor een maatwerkopdracht zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
2. Voor particulieren hanteren wij een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Voor bedrijven geldt in de regel dat vanaf een bedrag van € 500,- een aanbetaling volgt van 50% van het totaal bedrag binnen 5 dagen na factuurdatum. Het resterende bedrag dient uiterlijk 5 dagen na datum activiteit betaald te zijn. Alle betaling geschieden giraal. Het is niet mogelijk ter plekke te betalen met uw pinpas of creditcard.
3. Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW, zakelijk maatwerk (bedrijven) is excl. BTW.
4. Prijswijziging voorbehouden.

Algemene Voorwaarden 365 Eventi | Horeca opleidingen in Italië

1. De klant is een natuurlijke dan wel een rechtspersoon die zich aanmeldt voor een of meerdere opleiding(en) aan het ICIF in Italië, verder genoemd de klant.
2. ICIF of te wel het Italian Culinair Institute for Foreigners, is gevestigd aan de Via dei Castori 3 – 10072 te Caselli Torinese TO Italië. Verder genoemd het ICIF.
3. 365 Eventi is de rechtspersoon gevestigd te Donatusstraat 49 te 6361 TK Nuth.

Voorwaarden
1. 365 Eventi treedt op als alleen agent voor de opleidingen van het het ICIF binnen geheel Nederland en België. Geen andere organisatie, of instituut kan en mag optreden als alleen agent ter bemiddeling van opleidingen aan het ICIF voor klanten uit Nederland en België.
2. 365 Eventi kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gebreken of tekortkomingen die door toedoen van ICIF zouden kunnen ontstaan of reeds ontstaan zijn.
3. Een toezegging voor opleiding aan de ICIF organisatie kan alleen maar tot stand worden gebracht op schriftelijke wijze. Een bevestiging voor een opleiding aan het ICIF is alleen dan geldig als het contract en confirmatieovereenkomst van het ICIF huisreglement ondertekend zijn door de klant zelf en een vertegenwoordiger van het ICIF en indien aan alle Geldelijke verplichtingen door de klant voldaan zijn.
4. 365 Eventi behoudt zich het recht voor klanten te weigeren, dan wel een aanmelding aan het ICIF te laten afwijzen.
5. De klant is voor wat betreft het oponthoud en verblijf binnen het ICIF en in geval van externe stages en leergangen buiten de ICIF school zelf verantwoordelijk voor zijn of haar verblijf, zijn of haar goederen en handelswijzen. 365 Eventi kan onder geen beding aansprakelijk worden gemaakt voor verlies of beschadiging van eigen goederen of goederen van derden waarmee de klant werkt, aan meewerkt of in bruikleen neemt om mee te werken.
6. Indien de klant een opleiding met het ICIF heeft afgerond en door wat voor een reden of omstandigheid ook geen certificaat of diploma heeft behaald, kan hierop de agent 365 Eventi niet op worden aangesproken of kan uit lopende omstandigheden geen verhaal of schadevergoeding bij 365 Eventi gehaald worden.
7. Uit de informatie welke 365 Eventi over het ICIF aan de klant versterkt kunnen nooit rechten ontleend worden.
8. De klant maakt direct en zelf afspraken met het ICIF met betrekking tot de opleiding. 365 Eventi zal waar mogelijk bijstaan met informatie of antwoorden op vragen van de klant.
9. De klant dient om toelating te verkrijgen tot de door hem ingeschreven opleiding aan alle geldelijke verplichtingen welke met het ICIF contractueel zijn vastgelegd te voldoen.
10. De klant kan 365 Eventi niet aanspreken op door haar of hem aangegane contractuele te ontbinden, daar immers alle afspraken met betrekking tot de opleidingen direct met het ICIF worden afgesloten.
11. 365 Eventi is niet aansprakelijk indien conclusies, bevindingen of adviezen worden gebruikt voor een ander doel dan deze in het kader van de overeenkomst welke de klant met het ICIF, zijn gegeven.
12. Ingeval van geschillen tussen de klant en het ICIF voortvloeiend uit te sluiten en of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan spreken partijen de intentie uit deze geschillen in gezamenlijk overleg, zonder tussenkomst van de rechtbank in de minnen te schikken.
13. Mocht ondanks deze uitdrukkelijke intentie een geschil niet in de minne op te lossen zijn, dan zal deze worden beslecht door de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen 365 Eventi gevestigd is.

Nuth, 2013